JUST BECAUSE YOUR PATH IS DIFFERENT DOESN’T MEAN YOU’RE LOST

Kim Horsnell

Werkwijze Genderzorg

Check-in Genderzorg biedt begeleiding voor kinderen en jongeren TOT 18 jaar. In individuele gesprekken of in gezinsverband helpen we om inzicht te krijgen in de identiteit vraagstukken. Bij adolescenten staan gesprekken centraal, met kinderen beelden we vooral uit wat zij voelen. Dit doen we via tekenen, schilderen of situaties uitbeelden met behulp van klei en collages. Materialen zoals de Story Cubes, Lego en handpoppen zijn ook bekende en fijne middelen om bij kinderen gedachten en gevoelens naar buiten te brengen. Zo kunnen zij leren hun gevoelens te begrijpen en helder krijgen wat daar verder binnen nodig is. Tegelijkertijd is er aandacht voor begeleiding van de omgeving. Vaak zijn dat in ieder geval de ouders en de broers of zussen. Soms wordt ook begeleiding ingezet op school of in de omgeving.

Het eerste gesprek, de intake, heeft o.a. het doel te kijken of er een goede klik is, wat een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde begeleiding. Daarnaast bespreken we in dat gesprek goed de hulpvraag en de ontwikkeling op alle fronten door. Daarna kies jij/ kiezen jullie of je inderdaad hier een begeleidingstraject wilt starten. De duur van een sessie is in principe 45 min tot een uur. De frequentie van de sessies wordt gebaseerd op de hulpvraag, dit kan variëren. In de meeste gevallen zal dit neerkomen op wat frequentere afspraken aan het begin, bijvoorbeeld elke 2 weken, om uiteindelijk wat uit te breiden naar eens in de vier à zes weken. Gedurende mogelijke procesdiagnostische en indicatie fase (Fase 2) kan het voorkomen dat we kortdurend elkaar weer vaker en ook langer per keer zullen zien (dat zullen we je natuurlijk goed uitleggen van te voren).

Voor de diagnostiek van genderincongruentie/genderdysforie bij kinderen of jongeren wordt uitgebreid de tijd genomen (Fase 1; de procesdiagnostiek). Wij zien genderincongruentie níet als psychische stoornis. Toch is het stellen van een diagnose vaak een belangrijke stap om in aanmerking te komen voor vervolgzorg. Met name bij jongere kinderen is het belangrijk dat zij in hun eigen tempo gevolgd worden in hun ontwikkelingen. Er bestaat een groep kinderen die op hun eigen manier op een positieve manier hun gendervariatie beleefd. Lang niet al deze kinderen hebben in de puberleeftijd overtuigde genderdysfore gevoelens en voor een deel van deze kinderen is in of na de puberteit geen genderbevestigende behandeling nodig.

De zorg, begeleiding en diagnostiek naar genderincongruentie wordt verleend door een multidisciplinair team, bestaande uit meerdere (GGZ en NIP) psychologen, orthopedagoog, ervaringsdeskundige, een arts en psychiater, dat structureel multidisciplinair overlegt. Gesprekken hebben een volstrekt vertrouwelijk karakter en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Voor verwijzing voor medische transitie trajecten werkt Check-in Genderzorg in netwerksamenwerkingsverbanden met het AUMC-VU, Radboud ziekenhuis Nijmegen en Zaans Medisch Centrum. Voor verwijzing voor mogelijke operaties en ouder dan 18-jarige voor endocrinologie en mental health werkt Check-in Genderzorg in een netwerksamenwerkingsverband met de Gender Clinic.

Vergoedingen

Vergoeding voor jeugdzorg (tot 18 jaar)

Vergoeding is afhankelijk van jouw woonplaats. Woon je in één van de onderstaande gemeenten, dan wordt de diagnostiek en behandeling door jouw gemeente vergoed mits je een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts hebt.

 • Alkmaar
 • Bergen
 • Beverwijk
 • Blaricum
 • Bloemendaal
 • Castricum
 • Den Helder
 • Dijk en Waard
 • Gooise Meren
 • Haarlem
 • Heemskerk
 • Heemstede
 • Heiloo
 • Hilversum
 • Huizen
 • Laren
 • Schagen
 • Texel
 • Uitgeest
 • Velsen
 • Wijdemeren
 • Zandvoort

Woon je in een andere gemeente? Omdat Check-in Genderzorg hoogspecialistische zorg biedt, is de kans groot dat deze niet door de eigen gemeente bij een andere zorgaanbieder is ingekocht. Jouw gemeente kan met ons een maatwerkovereenkomst aangaan, waardoor de behandeling toch wordt vergoed. Ook is het mogelijk dat de gemeente een PGB afgeeft, hoewel wij vaak zien dat dit veel onnodige administratieve lasten met zich meebrengt of dat het PGB-budget niet toereikend is voor deze specialistische behandeltrajecten.

Alleen jij zelf of jouw ouders (of vertegenwoordigers) kunnen een verzoek hiervoor indienen bij de gemeente. Kom je er niet uit? We geven je graag meer informatie.

NB. Als jullie een PGB krijgen, moet je na het toekennen van het budget door de gemeente aan jullie nog extra een zorgovereenkomst insturen naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB), je vindt daarvoor het juiste formulier hier. (Bij zorg met een PGB krijg je zelf facturen van Check-in Genderzorg per e-mail opgestuurd, de SVB is de instantie waar jij dan die facturen van Check-in Genderzorg naartoe stuurt, zij keren die dan uit aan Check-in)

Aanmelden voor onze wachtlijst

Check-in Genderzorg is jeugdzorg, dat is zorg tot 18 jaar. I.v.m. de wachtlijst kun je je helaas alleen aanmelden voor de wachtlijst als je jonger bent dan 17 jaar, dat doe je op de volgende manier:

1) Regel een verwijzing van je huisarts of jeugdteam aan Check-in Genderzorg

2) Stuur een e-mail naar aanmelden@check-in-genderzorg.nl, met daarin de volgende dingen vermeldt:

 • Je leeftijd
 • In 1 zin je hulpvraag
 • Zijn er naast een gender-vraagstuk ook andere zorgen (kort) en is er al andere hulpverlening betrokken (zo ja, welke instelling?)
 • Sta je op een wachtlijst voor een medisch traject (het AUMC-VU of het Radboud). En zo ja, sinds welke datum.
 • In welke gemeente sta je ingeschreven
 • Je telefoonnummer (of dat van de ouders/verzorgers/voogd) waarop wij kunnen bellen voor overleg n.a.v. de aanmelding

3) Check of de gemeente waar jij staat ingeschreven 1 van de gemeenten is die hier de zorg vergoedt (dan hoef je voor vergoeding zelf niets te regelen).

Als je in een andere gemeente woont, dan moet je ZELF een vergoeding voor de zorg alhier regelen! Lees nogmaals hierboven bij “vergoedingen” hoe je vergoeding voor Check-in Genderzorg kunt regelen. Zet het aanvragen van deze vergoeding alvast in gang (dit kan veel tijd in beslag nemen).

Stuur een e-mail naar aanmelden@check-in-genderzorg.nl als de vergoeding is geregeld. We kunnen pas van start met een intake en een begeleidingstraject als er bij ons een copy binnen is van het contract van de vergoeding die is geregeld.

4) Vul de onderstaande formulieren (Aanmeldingsformulier en AVG-Toestemmings Verklaring) VOLLEDIG in, print ze uit. Onderteken deze formulieren, door alle nodige personen (als je jonger bent dan 16 jaar moeten daar ook de handtekeningen van alle gezaghebbende ouders/verzorgers/voogden op staan).

5) Stuur deze formulieren plus de volgende documenten per post op:

 • Het aanmeldformulier: ondertekend door alle gezaghebbende ouders/verzorgers/voogden
 • Het AVG toestemmings verklaring: ondertekend door alle gezaghebbende ouders/verzorgers/voogden
 • De verwijzing van de huisarts naar onze praktijk
 • Een copy van je ID
 • Bij eenhoofdig gezag, hebben we een copy bewijs van documentatie van enkelhoofdig gezag nodig

Dit alles stuur je naar:

Check-in Genderzorg
t.a.v. Aanmelding
Lange Lakenstraat 15
2011ZB Haarlem

Als alle volledig ingevulde formulieren en benodigde documenten (plus zn het copy van geregelde aanbesteding) bij ons binnen zijn, wordt je toegevoegd aan de wachtlijst. Helaas is het op dit moment echt niet mogelijk om een inschatting te geven op wat voor termijn er een intake plek beschikbaar komt.

Zodra we plek hebben wordt er vanaf de wachtlijst op volgorde van binnenkomst van alle formulieren contact opgenomen om een datum in te plannen.

WAT GEBEURT ER ALS JE 18 JAAR WORDT GEDURENDE EEN TRAJECT BIJ CHECK-IN GENDERZORG

Als je 18 jaar wordt zullen we al van tevoren met je overleggen wat voor jou de mogelijkheden zijn elders. Echter, soms is het mogelijk om de gespreksvoering voort te zetten bij ons. Let op: financiering verloopt per januari 2023 anders. Vanaf dat moment is uitsluitend particuliere betaling een optie, mogelijke vergoeding via je verzekering is dan voor onze praktijk niet meer mogelijk.

In het huidige systeem geldt nog dat als je na je 18e bij Check-in door gaat met een traject, er 2 opties zijn wat betreft de financiering:

 • Je kunt overstappen op particuliere betalingen
 • Je kunt (proberen) een deel terug te krijgen van je verzekering (dit is complex, lees s.v.p. goed de informatie hieronder)

FINANCIERING DOOR JE VERZEKERING VOOR CLIËNTEN OUDER DAN 18 JAAR

VOORWAARDEN VOOR VERZEKERINGEN EN DE TARIEVEN VOOR 2022

De behandelaren vanuit Check-in Genderzorg die met 18+ cliënten werken voldoen aan alle eisen die gesteld worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Echter, vanuit Check-in Genderzorg hebben we geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor het betalen aan Check-in Genderzorg en de mogelijke vergoeding vanuit je zorgverzekering.

Bij het vaststellen van onze tarieven volgen wij de wettelijke richtlijnen. De wettelijk bepaalde tarieven hangen o.a. af van de setting van de praktijk: Check-in Genderzorg valt onder Prestatiebeschrijving: setting Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II – Gezondheidszorgpsycholoog

Lees hier de uitgebreide informatie over voorwaarden en tarieven van verzekeraars 2022.

Als je van tevoren zeker wilt weten welke vergoeding je ontvangt, raden we je aan om dit bij je zorgverzekeraar na te vragen.

BELANGRIJK!

Vanaf 2022 is de kun je bij je zorgverzekeraars per sessie (een deel van) je kosten terugvragen. Je krijgt van ons een maandelijkse factuur die je zelf aan Check-in Genderzorg dient te betalen, daarna kun je die indienen bij je zorgverzekeraar.

In Nederland ben je na je 18de verplicht om een eigen risico over je zorgkosten te betalen. Voor 2022 is dit € 385,-. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Het blijft ook in 2022 zo dat voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken een tarief van 60 euro in rekening gebracht. Deze factuur kun je niet bij jouw zorgverzekering indienen.

CHECK-IN GENDERZORG KAN IN BEPAALDE SITUATIES DE GEVRAAGDE HULP NIET BIEDEN

CONTRA-INDICATIES (EXCLUSIECRITERIA) VOOR BEGELEIDINGSTRAJECTEN BIJ CHECK-IN GENDERZORG ZIJN:

 • Ernstige angststoornissen, depressie en/of suïcidaliteit. Angst- & stemmingsstoornissen (bv. sociale fobie of depressies) zullen middels hulp van de sGGZ moeten worden gediagnosticeerd en behandeld; de zorg in de zin van crisisopvang is niet te leveren door Check-in Genderzorg. Behandeling hiervoor elders kan parallel aan een traject bij Check-in Genderzorg voor een gendervraagstuk.
 • Een verslaving die op de voorgrond staat. Het is van belang om parallel aan een traject bij Check-in Genderzorg voor een gendervraagstuk een behandeling bij de verslavingszorg te volgen.
 • Een eetstoornis die op de voorgrond staat. Het is van belang om parallel aan een traject bij Check-in Genderzorg voor een gendervraagstuk een behandeling traject in de sGGZ met expertise in eetstoornissen te volgen.
 • De verwijzing en/of indicatie is gegeven voor klinische opname of intensieve dagbehandeling. Check-in Genderzorg heeft geen opname faciliteiten of dagbesteding beschikbaar.
 • Een acute bipolaire stoornis. Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen.
 • Onvoldoende beheersing Nederlandse / Engelse taal.
 • Geen woon- of verblijfplaats.

Check-in Genderzorg werkt nauw samen met veel collegae praktijken uit zowel de basis-GGZ als de specialistische-GGZ. In behandeltrajecten kan complementaire zorg vanuit verschillende expertise gebieden nodig zijn, daarvoor werken wij graag samen en in overleg.

Wachttijden

Helaas is het op dit moment echt niet mogelijk om een inschatting te geven op wat voor termijn er een intake plek beschikbaar komt. Je kunt je wel laten toevoegen aan de wachtlijst. Hoe dat moet lees je bij Aanmelden. Zodra we plek hebben wordt er vanaf de wachtlijst op volgorde van binnenkomst van alle formulieren contact opgenomen om een datum in te plannen.

In verband met de ’transparantieregeling zorgaanbieders GGZ’ hebben wij publicatieplicht van onze wachttijden.

 • Wachtijd voor aanmelding/intake: n.v.t.
 • Wachttijd tot start begeleiding na intake: n.v.t.

NB. De praktijk is gesloten in schoolvakantie perioden van regio Noord.

Afzeggingen of verplaatsen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd of verzet te worden. Bij niet verschijnen op een afspraak, of te laat afgemelde afspraken, (overmacht daar gelaten) wordt een deel van de afspraak aan u gefactureerd (60,- euro). LET OP: deze factuur kan NIET ingediend worden bij gemeente, PGB of verzekering. Die factuur is voor eigen rekening!!

Voor het annuleren van een volledig traject, zie Algemene Voorwaarden